Oceans 7 Ashwem

     Ashwem Vaddo, Ashwem Beach Road, Mandrem, Pernem, 403527 Mandrem, India